Kan IT höja skolans produktivitet?

Produktivitet är ett fult ord i utbildningssammanhang. Samtidigt är utbildningsväsendet lika utsatt som andra samhällssektorer för krav på att leverera mer och bättre resultat till samma eller lägre kostnad. Amerikanska utbildningsdepartementet har tagit tjuren vid hornen och genomfört en mycket intressant granskning av den forskning som finns om IT kan höja produktiviteten i skolan.
Virtuella skolor växer upp som svampar ur jorden!
Bakgrunden är att det satsas stora pengar på IT i skolan i USA. 27 amerikanska delstater har byggt upp virtuella skolor som komplement och/eller ersättning till de vanliga skolorna. Ytterligare 4 delstater har virtuella skolor som inte är delstatliga. 2012 var det 620 000 kursregistreringar i virtuella skolor och ungefär 275 000 elever läste på heltid i virtuella skolor, enligt Keeping Pace. Nu söker man vetenskapliga bevis för att dessa satsningar lönar sig.
“Blended learning” mest effektivt
Amerikanska utbildningsdepartementet har tidigare genomfört en vetenskapligt rigorös genomgång av forskning om IT-baserat lärande (“online learning”) och kommit fram till att blended learning, dvs det vill säga en blandning av nätbaserat lärande och face-to-face, ger bättre skolresultat än face-to-face och fully online learning (de båda senare är lika effektiva). Nu har man påbörjat granskning och forskning runt produktiviteten med online learning och ser tydliga tecken på att det är minst lika ekonomiskt effektivt, möjligen effektivare än face-to-face.
Lägre kostnader och bättre resultat med IT?
Produktivitet i det här sammanhanget kan innebära samma resultat till minskad kostnad, bättre resultat till samma kostnad eller både bättre resultat och lägre kostnader. Man urskiljer nio områden där ”online learning” kan leda till ökad produktivitet. Det handlar om att förbättra utbudet och tillgången till utbildning eller höja kvaliteten genom ökad individualisering eller differentiering. Andra åtgärder strävar efter att sänka kostnaderna för skolbyggnader, använda lärarnas tid bättre eller utnyttja stordriftsfördelar t.ex. genom att återanvända digitala lärresurser. Departementet visar genom riktiga exempel från amerikanska skolor hur var och en av dessa punkter kan realiseras.
Mest intressant är en hänvisning till framför allt två studier (se här och här) som påvisar radikalt lägre kostnader kombinerade med goda resultat. Bland annat redovisas denna jämförelse av kostnaderna per elev som hämtats från flera olika studier.
Exhibit 2Skälet till att resultaten av dessa studier inte slås upp större och att departementet inte redan nu hävdar att IT-baserat lärande ger högre produktivitet är att man menar att jämförelsematerialet i studierna ännu inte är tillräckligt exakt. Här finns en kritisk granskning. Men forskning pågår och det kommer att bli mycket intressant att se resultaten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *