Digital kompetens – redan föråldrat?

I september 2009 arrangerade OECD/CERI en konferens kallad New Millenium Learners. Förutom att ge värdefulla inblickar i det pågående projektet med samma namn så gavs en intressant diskussion om kunskaper för det 21:a århundradet, 21st Century Skills. För tio år sedan diskuterades om ett europeiskt datakörkort (ECDL) var rätt väg att gå för att ge eleverna tillräcklig IT-kompetens. Många uppfattade detta för snävt tekniskt inriktat. Istället kom olika varianter av information literacy och media literacy på förslag. Dessa gav betydligt större utrymme åt förmågan att inhämta, granska och värdera information. De senaste åren har begreppet digital kompetens blivit det mest använda, speciellt sedan EU lyft fram det som en av 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.
Det intressanta på NML-konferensen var att diskussionen nu tycks vara inne i sin tredje fas. De kunskaper för det 21:a århundradet som diskuterades finns ännu inte definierade, men det står helt klart att IT-relaterade kunskaper bara är en av flera delar, där kommunikativa och inte minst sociala färdigheter betonas starkt. Det finns flera internationella initiativ som arbetar med att lyfta fram detta begrepp. Det viktigaste kallas Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S) som bland annat samverkar med OECDs PISA-undersökningar och ett antakl länders utbildningsdepartement. Ett annat initiativ kallas Partnership for 21st Century Skills. Dessa initiativ kommer sannolikt att påverka även den svenska debatten, inte minst genom att de kommer att påverka hur de stora internationella kunskapsmätningarna (som PISA och TIMSS) genomförs. Är det så att Skolverkets arbete med att föra in “digital kompetens” i de svenska kursplanerna börjar bli föråldrat redan innan det är infört?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *