Självvärdering måste göras av många – inte bara av rektor

Jag har tidigare skrivit om vågen av självvärderingar och instrument för självvärderingar som just nu sköljer över skolan. Intressant nog finns väldigt lite forskning om huruvida självvärdering i organisationer gör någon nytta. Efter mycket letande har jag hittat en forskningsartikel i frågan (J J Tarí (2008): Self-assessment exercises: A comparison between a private sector organisation and higher education institutions. International Journal of Production Economics, Volume 114, Issue 1, July 2008, Pages 105–118).
Den handlar om självvärdering på universitet. Den visar att det finns ett antal fördelar att uppnå med att genomföra en självvärdering även inom en utbildningsinstitution.
Man kunde genom processen identifiera förbättringsåtgärder, öka personalens engagemang, höja medvetenheten om och fokus på kvalitetsfrågor i verksamheten, samt att skapa ett gemensamt förhållningssätt till förbättringar inom hela organisationen. Men för att nå dessa fördelar måste processen kännetecknas av:

  • ett stort engagemang hos ledningen i självvärderingsprocessen. Ledningen måste uppfatta och visa de anställda på betydelsen av värderingsprocessen.
  • kommunikation med medarbetarna om vad syftet med värderingsprocessen är och vad resultatet blev.
  • stöd till den grupp som genomför värderingen, t.ex. i form av data.

Det framgår tydligt av både av denna artikel och andra (som inte handlar om just universitet) att det inte räcker med att t.ex. en skolledare på egen hand genomför en självvärdering på en skola. I så fall skapas ingen förankring och ingen förståelse för vare sig processen eller de nödvändiga förändringar som den pekar ut. Personalen måste vara informerad och involverad. På den punkten är forskningen entydig.
Det framgår också av artikeln att de undersökta universiteten genomförde inte bara en enkel enkätundersökning utan samlade in många typer av data. Man genomförde också gemensamma workshops för att diskutera både resultaten och åtgärdsförslagen.
Tänk på det när ni planerar för att genomföra en självvärdering på er skola – det är inte en sak enbart för rektor, utan för hela personalen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.