Utvärdering av iPads i Gislaved

Jag har haft i uppdrag att under våren utvärdera en ambitiös satsning på lärplattor (iPads) i grundskolan. Uppdraget gällde:

  • Vilka effekter man kan se i undervisningen med införandet av lärplattorna?

– Har nya arbetssätt införts? Är lärplattorna till stöd för att utveckla lärandet? Stimulerar arbetssättet till bättre resultat? Vilket engagemang och motivation för skolarbetet ser vi hos pedagoger och elever?

  • Hur har lärplattorna fungerat i skolans it-miljö?
  • Har införandet skett på ett kostnadseffektivt sätt?

Du hittar rapporten här: Utvärdering Gislaved
Resultaten kan kort sammanfattas på följande sätt:
De tekniska problemen är små och få. Införandet var väl förberett med utredning och utbyggnad av nätkapaciteten innan plattorna delades ut. Barn- och utbildningsförvaltningen har egen it-enhet vilket skapar bättre förståelse för verksamhetens behov. Det är en lösning som fler kommuner borde ta efter.
Kostnadseffektiviteten är svår att bedöma eftersom det saknas jämförelsematerial från andra kommuner. Men såvitt jag kan bedöma har genomförandet skett effektivt och på  ett sätt som grundar för hög användning. Man har gjort ett grundligt förarbete och haft en klok användning av egen kompetens. För framtiden bör kommunen hålla koll på kostnader och kostnadsfördelningen mellan skolor, fr.a. för digitala läromedel.
Vad gäller de pedagogiska frågeställningarna kan följande sägas:

  • Har nya arbetssätt införts? ”Ja” svarar 64 procent av pedagogerna och 62 procent av eleverna
  • Har motivationen ökat? ”Ja” svarar 74 procent av eleverna och 40 procent av pedagogerna
  • Har pedagoger och elever fått stöd för att utveckla lärandet? Många goda exempel på detta ges i utredningen.
  • Bättre resultat? För tidigt att säga. Man hade bara arbetat med lärplattorna i ca 6-7 månader när utvärderingen gjordes. Men en god grund är lagd. 55 procent av eleverna svarar att de lär sig bättre med lärplattan och 49 procent arbetar mer med sina skoluppgifter.

En viktig diskussionsfråga är distraktionen från sociala medier och spel. 48 procent av eleverna vill att lärarna är strängare mot elever som är på sociala medier under lektionen och många lärare uppfattar konkurrensen från nätet som ett problem.
Totalt sett är arbetet väl förberett och har haft en god start. Det finns goda grunder att tro att Gislaved ska lyckas fullfölja sitt ambitiösa förändringsarbete.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *