Sverige som bäst på medelmåttig nivå i PISA 2011

Under sommaren har det kommit två internationellt jämförande studier av IT-användningen i skolan. Den ena är PISA som 2009 samlade in data om antal datorer och IT-användning i 45 länder. Den andra kommer från EU-organet Eurydice och är en sammanställning av uppgifter från flera olika källor. Båda visar att Sverige som bäst hamnar på en medelmåttig nivå. Ibland är vi riktigt illa ute.
PISA visar att 2009 hade Sverige 43 datorer på 100 elever i åldern 15 år. Det innebär att det går omkring 2,3 15-åriga elever på varje dator. Det är ju inte så tokigt men andra länder har investerat ännu mer och Australien anges ha 97 datorer per 100 elever, Nya Zeeland 91 och Storbritannien 89. Sverige hamnar under genomsnittet för OECD-länderna som ligger på 56 datorer på 100 elever.
Man undersöker också IT-användningen i skolan, dvs. aktiviteter som att chatta online, skicka e-post, surfa för skolbruk, ladda upp eller ladda ner material, kommunicera med elever på andra skolor, etc. I ett sammanvägt index för dessa aktiviteter hamnar Sverige på tionde plats. Norge, Danmark ligger i topp med ungefär tre gånger så högt värde som Sverige.
Vidare tillfrågas eleverna om sitt självförtroende när det gäller mer avancerad IT-användning, som att bearbeta digitala foton, att skapa eller använda en databas, att använda räkneark (som Excel eller Numbers) för att skapa ett diagram eller att göra en multimediapresentation med rörlig bild och ljud. De svenska elevernas självförtroende i detta avseende är mycket lågt – de hamnar på plats 40 av totalt 45 länder. Det är stor skillnad mellan könen. Svenska flickors självförtroende i dessa frågor är mycket lågt.
Man tittar också på relationen mellan IT-användning och skolresultat i ett 20-tal länder, men utan att kunna slå fast något entydigt resultat. I åtta länder (däribland Sverige) har elever som använder datorer i skolan genomsnittligt bättre resultat än de som inte gör det, men i två länder (Ungern och Polen) har elever som inte använder datorer i skolan bättre resultat. I andra fall går det inte att se någon skillnad.
Eurydice beskriver bland annat att svenska elever i år 4 och 8 ligger bland de högsta inom EU ifråga om att använda IT hemma men under genomsnittet vad gäller IT-användning i skolan, Sverige har högst andel elever i både år 4 och 8 som aldrig använt IT i matematik och naturvetenskap (science) trots att det funnits möjlighet till detta, däremot ligger vi bättre till vad gäller IT-användning i modersmålet och i språkundervisningen. Med siffror från 2009 års PISA-undersökning visar man också att Sverige hör till de länder som har störst skillnad i datortäthet mellan skolor. 25 länder har mindre spridning än Sverige. Fem länder har större spridning, däribland Italien, Polen och Turkiet.
Ingen rolig läsning, men nyttig…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.